System.Data.OleDb.OleDbException: 'c:\inetpub\vhosts\advocate.co.il\httpdocs\App_Data\tals.mdb' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides. at System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection) at System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open() at page_info.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\Inetpub\vhosts\advocate4u.co.il\httpdocs\tpage_info.aspx.cs:line 25

דף הבית >> הגנה בתביעות בנקים

איחולינו על הקמת אתר האינטרנט החדש

כתובתנו : 

יש להכניס כתובת....


טלפון :
פקס :
נייד :


הגנה בתביעות בנקים
משרד עו"ד יניב אלמוג מתמחה בייצוג לקוחות בתביעות בנקים.

תביעות בנקים בגין אי סילוק יתרת חובה -

מדובר בתביעות בנקים לאחר שהלקוח לא סילק את יתרת החובה בחשבון העו"ש לאחר דרישת הבנק. תביעות אלה מוגשות רק לאחר שהלקוח הפסיק לפעול בחשבון והותיר יתרת חובה במשך זמן רב.

תביעות בנקים בגין אי-החזר הלוואה -


תביעות בנקים בגין אי-החזר הלוואה מוגשות לאחר שהלווה לא שילם את ההחזר החודשי. כמעט בכל הסכמי ההלוואה של הבנקים ישנו סעיף המאפשר לבנק להעמיד את כל יתרת ההלוואה לפרעון מידי אם הלווה לא משלם אחד מהתשלומים החודשיים במועד.

ברי, שלווה אשר אינו מסוגל לשלם את ההחזר החודשי לא יהיה מסוגל לשלם את יתרת ההלוואה מיד ומכאן הקצרה הדרך להגשת תביעה נגד הלווה, ולעיתים גם נגד הערבים.

בעניין זה יש להבחין בין תביעה נגד החייב לבין תביעה נגד הערב.

הגנות מפני תביעות בנקים נגד הלווים -


בדיקת התשלומים והריביות - התניית שירות בשירות - יש לבדוק היטב האם הבנק לא התנה את מתן ההלוואה בשירות אחר אשר פוגע בלקוח ולא מיטיב עימו. במקרים כאלה מדובר בהתניית שירות בשירות אסורה. טענה כזאת יכולה להשפיע על תוצאות המשפט.

 הלווה הוא למעשה ערב - יש לבדוק את נסיבות נטילת ההלוואה ואת מעמדו של הלווה הנתבע. במקרים רבים הבנקים רושמים מספר לווים כאשר רק חלק מהם לווים והיתר הם למעשה ערבים. על מנת לקבוע האם אדם הוא לווה או ערב יש לבחון את הנסיבות, ובין היתר, לבדוק למי או למה הייתה מיועדת ההלוואה, לאיזה חשבון הופקדה ההלוואה, מי שילם את ההחזרים החודשיים ומאיזה חשבון ועוד.
שינוי מעמדו של הלווה לערב יכולה להביא למחיקתו כנתבע בשלב בו הבנק תובע את הלווים ולא את הערבים.

משא ומתן לפשרה - בתביעות בנקים מחוייב הלווה בריבית חריגה הצוברת ריבית דריבית, משמעות הדבר היא שסכום החוב תופח במהירות רבה. במקרים רבים מסכימים הבנקים להסדרי פשרה נדיבים עם הלקוח, דבר שיכול לחסוך ללווה כסף רב ועגמת נפש.

הגנות מפני תביעות בנקים נגד הערבים -


ערב מוגן - חוק הערבות מעניק הגנה למי שהוא ערב מוגן וקובע כי על מנת שהבנק יוכל להגיש תביעה נגד הערב עליו למצות את ההליכים נגד החייב ולקבל את אישור ראש ההוצאה לפועל לכך. משמעות הדבר היא שהערב יכול להתגונן כבר בשלב שלפני הגשת התביעה נגדו, כאשר הבנק מבקש מראש ההוצאה לפועל אישור על מיצוי הליכים נגד החייב העיקרי.

הפרת חובת הנאמנות - הערב רשאי לטעון כי הבנק לא חשף בפניו את כל המידע שהיה ברשותו ושהיה בו כדי להשפיע על קבלת ההחלטה האם לחתום כערב להלוואה. הבנק חב חובת נאמנות גם כלפי הערבים ובמסגרת חובה זו עליו לחשוף בפני הערב את המידע המצוי ברשותו אודות מצבו הכלכלי של הלווה. הפרת חובה זו יכולה לפטור את הערב מערבותו.

שינוי מהותי בתנאי העסקה - יש לבדוק האם במהלך הזמן הבנק שינה את תנאי ההלוואה כך שזכויות הערב נפגעו באופן מהותי. כאשר זכויות הערב נפגעות באופן מהותי הוא רשאי לבחור בין המשך ערבותו לבין הסתלקות מהערבות. במקרים רבים הבנק משנה את תנאי ההלוואה, לדוגמה: הפטרת אחד מהלווים, ולא מודיע על כך לערב ולא מקבל את אישורו המחודש לערבות. שינוי כזה יכול להביא להפטרת הערב מערבותו.


תביעות לקוח את הבנק 
המשרד מצוייד באמצעי מיחשוב מתקדמים, לרבות תקשורת מחשבים ישירה עם לשכת ההוצל"פ, רשם החברות ומשרד הפנים, וניהול התיקים במשרד מתבצע באמצעות מערכת המחשוב המתקדמת "יודפת".
ייעוץ ראשוני ללא התחייבותדף הבית אודותינו מאמרים יצירת קשר

כל הזכויות שמורות לעו"ד יניב אלמוג -משרד עורכי דין ©